سفارش تبلیغ
صبا

فهرست نام های اصیل دخترانه ی ایرانی

 

الف

آباندخت : نام زن داریوش سوم
آبگینه : شیشه ، بلور
آپامه : خوش رنگ و آب ، دختر اردشیر دوم هخامنشی

آتری : آذر
آتشگون : سرخ فام ، سرخ رنگ
آتوسا : نام دختر کورش ، زن داریوش
آدخت : خجسته و نیکو
آذر : آتش ، فروغ ، روشنایی
آذربانو : بانوی آتش گون
آذرچهر : همانند روشنایی
آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
آراسته : با نظم و ترتیب
آرام : قرار ، سکون
آرام دخت : از نام های برگزیده
آرام دل : از نام های برگزیده
آرامش : آرمیدن
آرمیتا : آرمان ، عشق پاک
آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت                                        
آرمیدخت : از نام های برگزیده
آزادچهر : آزاده نژاد
آزاده : نام مادر گشتاسب
آزیتا : از نام های برگزیده
آژند : نام گلی است
آشتی : مهر و دوستی ، یک رنگی
آشنا : یار ، دوست
آشوب : شور ، انقلاب
آشیان : لانه و کاشانه
آفتاب : گرمی ، روشنایی
آفرین : درود و سپاس
آلاله : نام گلی است
آمیتیس : نام دختر آستیاک پادشاه ماد ، نام زن کورش
آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه ، پاک بانو
آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
آنیتا : از نامهای برگزیده
آهنگ : سرود و نغمه
آوا : آواز ، آهنگ
آوازه : شهرت و نام آوری
آویشن : گیاهی خوشبو
اختر : ستاره ، شهاب
ارشیا : راست و درست
ارغوان : نام گلی است
ارمغان : پیشکشی ، هدیه
ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار ، نام یکی از خواهران جمشید
اروس : سپید ، درخشان و زیبا
اشااونی : زن پاک و راست
اشوچهر : از نام های برگزیده
اشودخت : از نام های برگزیده
اشوروی : از نام های برگزیده
اشوزاد : از نام های برگزیده
اشومهر : از نام های برگزیده
افروز : روشن ، روشن کننده
افسانه : داستان ، خاطره و یادمان
افسر : بالا و سرور
افسون : از نام های برگزیده
افشان : از نام های برگزیده
اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
انگبین : عسل ، شهد
انوش : جاویدان
انوشک : انوشه ، جاودان
انوشه : بی مرگ و جاودان
انیران : روشنایی بی پایان
اَهونَوَر : نگهبان تن
ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
ایران بانو : بانوی ایرانی
ایراندخت : دختر ایران
ایشتار : ستاره باران و آب ، تشتر ( تیر )

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری سوم www.pichak.net کلیک کنید
ب

باستیان : بردبار ، شکیبا
باوَند : از اسپهبدان مازندران

بانو : خانم ، کلمه احترام درباره بانوان
بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن
بردبار : شکیبا ، با حوصله
برسومه : برسم ، شاخه های گیاه
برنا : جوان ، خوش اندام
برومند : خوش قامت ، نام مادر بابک خرم دین
بلوت : درخت سودبخش
بنفشه : نام گلی است
به آفرید : نام دختر کی گشتاسب
به نگار : خوب چهره ، نیکو صورت
به آفرین : نیک آفریده شده
بهار : نخستین فصل سال
بهاره : از آن بهار
بهدخت : نیک ترین دوشیزه
بهرخ : نیک چهره
بهرو : نیکو چهره
بهشت : پردیس ، بهترین
بهگل : نیکوترین گل
بهناز : از نام های برگزیده
بهنوش : نیکوترین نوشیدنی

بهین : بهترین ، نیکوترین
بوته : گیاه ، ساقه جوان
بوختار : از نام های برگزیده
بوستان : باغ پر گل
بی تا : یکتا ، بی مانند
بیدار : هشیار و سرزنده
بینا : روشن ، دل آگاه

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری سوم www.pichak.net کلیک کنید
پ

پاداش : پاداش
پارمیدا : از نام های برگزیده
پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی ، نگهبان گنج و خواسته
پاک سیما : از نام های برگزیده
پاک بانو : آناهیتا ، بانوی پاک
پاک چهر : خوش صورت
پاکدل : پاکیزه دل ، دل پاک ، خوش قلب
پاکرخ : از نام های برگزیده
پاکروز : از نام های برگزیده
پاکروی : از نام های برگزیده
پاک فر : از نام های برگزیده
پاکناز : از نام های برگزیده
پاکیزه : بدون آلودگی ، پاک
پانتهآ : پایدار ، نام زن آریاسب سردار نامدار کوروش بزرگ
پرتو : فروغ ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته
پردیس : باغ بهشت
پرشت : پر آرزو
پرند : پارچه ابریشمی
پرنیان : حریر ، دیبا
پروانه : از نام های برگزیده
پروین : نام مجموعه ای از ستارگان
پری : زن زیبا

پری بانو : از نام های برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پری چهر : پری رخسار ، قشنگ ، زیبا روی
پریدخت : از نام های برگزیده
پریرخ : پری رو ، پری رخسار ، خوب روی
پریروی : قشنگ ، زیبا رو
پری زاد : فرزند پری ، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : از نام های برگزیده
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پری ماه : از نام های برگزیده
پری مرز : از نام های برگزیده
پریناز : از نام های برگزیده
پریوش : پری مانند
پگاه : سحر ، بامداد
پوپک : هدهد
پودینه : پونه
پوران : از نام های برگزیده
پوروچیستا : نام کوچکترین دختر اشوزرتشت
پونه : بوته و گلی خوشبو
پیراسته : با نظم ، با آرایش
پیرایه : آراسته ، آرایش
پیروزه : از سنگ های قیمتی

                                                                     تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ت
تابان : نورانی ، فروغ مند
تابان روی : از نام های برگزیده
تابان مهر : از نام های برگزیده
تابش : نورافشان
تابناک : پرتو ، نورانی
تابنده : تابیدن
تازه : جدید ، پرتراوت ، لطیف
تاژ : لطیف و نازک
تخشک : خوب رو و زیبا
تذرو : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
ترانه : تر و تازه ، لطیف ، نرم
ترگل : گل تازه
تُرنج : نام میوه ای است
ترنگ : آواز تارهای ساز
تَرَنُم : آواز خوش
تریتی : نام دختر میانه اشوزرتشت
تشتر : نام ستاره تیر ، نگهبان باران
تکاو : نام یکی از آهنگ های نامی باربد
تمیس : گیاهی بالا رونده
تناز : نام مادر لهراسب دختر آرش
تنبور : نوعی ساز ، دنبره
تَندُر : بلبل
تندیس : پیکره ، تصویر
تِهرت : نام دختر میانه اشوزرتشت
تهمینه : زن رستم و مادر سهراب
توران : از نام های برگزیده
توران بانو : از نام های برگزیده
توران دخت : از نام های برگزیده
تِیتَک : شبکیه چشم به زبان پهلوی
تیهو : نام پرنده ای خوش رنگ

                                                            تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ج
جالیز : کشت زار
جام : پیاله ، ساغر
جان پرور : از نام های برگزیده
جانانه : دوست داشتنی
جان مهر : از نام های برگزیده
جر یره : زن سیاوش مادر فرود
جلبک : گیاه سبز آبزی
جلگه : زمین پهناور
جوانه : جوان ، جوانی ، رویش
جویبار : کنار جوی آب

                                                                 تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

چ
چام : ناز و عشوه
چشمه : آب طبیعی از کوه
چکاو : نام پرنده ای خوش آواز
چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی
چَمان : خرامان
چهرزاد : از نام های برگزیده
چیترا : از نام های برگزیده
چیستا : دانش و دانایی ، نام جوان ترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش

چیستی : دانش و آگاهی

                                                                 تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net


خ
خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
خجسته : شادباش ، مبارک
خجیر : زیبا روی و پسندیده
خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر : از نام های برگزیده
خرم دل : خوشدل ، خوشحال ، شادمان
خندان : خندیدن ، با لبخند
خوب چهر : از نام های برگزیده
خوب رخ : از نام های برگزیده
خوب روی : از نام های برگزیده
خوردخت : از نام های برگزیده
خورزاد : از نام های برگزیده
خورشاد : از نام های برگزیده
خورشید : هور ، هور شید
خورشید چهر : از نام های برگزیده
خُوروَش : همانند خورشید
خوشبوی : از نام های برگزیده
خوشچهر : نیکو روی
خوشخو : نیک رفتار ، با صفا
خوشدل : شاد ، شادمان ، خوشنود ، خوشحال
خوشروی : خوشرو ، خوش صورت ، خوشگل
خوشگو : خوش سخن
خوشنوا : خوش آواز ، خوش آهنگ
خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند

                                                          تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
د
دُخمل : از نام های برگزیده
دراج : نام پرنده ای است
دُرافشان : روشن ، تابان ، شیرین سخن
درخشان : درخشنده ، روشنایی دهنده
دُردانه : دانه در ، مروارید بزرگ
درسا : از نام های برگزیده
درمان : چاره
دِرمنَه : گیاهی خوش بو
دُرنا : نام پرنده ای است
دریا : از نام های برگزیده
دَستنبو : میوه ای خوش بو
دُغدو : نام مادر اشوزرتشت
دل آرا : مایه نشاط و خرمی
دل آرام : آرامش دهنده دل
دل آشوب : از نام های برگزیده
دل افروز : روشن کننده دل
دل انگیز : نشاط آور
دلاویز : دلپسند ، مرغوب ، دلخواه
دلبر : یار و معشوق
دلپذیر : دلخواه , پسندیده
دلپسند : پسندیده ، مرغوب
دلجو : نوازش کننده
دلخوش : خوشدل ، خوشحال ، شادمان
دلدار : دلبر ، معشوق ، دلیر ، دلاور ، شجاع
دلشاد : خوشحال ، شادمان
دلکش : دلربا، دلپذیر ، دل فریب
دلگرم : خشنود ، امیدوار
دلنواز : دلارام ، دلجو ، دلپذیر
دمساز : همدم ، هم راز ، هم صحبت
دنبره : نوعی ساز ، تنبور
دنیا : گیتی ، جهان
دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
دیبارخ : از نام های برگزیده
دینا : از نام های برگزیده
دیناز : از نام های برگزیده

                                              تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

ر

رادنوش : از نام های برگزیده
رازمهر : از نام های برگزیده
رازیانه : گیاهی خوشبو
رام افزون : شادی افزون ، آرامش بخش
رام دخت : از نام های برگزیده
رامش : خوشی
رامک : آرامش دهنده
رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
رایومند : دارنده فروغ و شکوه
رخسار : روی ، چهره ، صورت ، سیما
رخشا : رخشان ، درخشان
رخشانه : رخشان و درخشنده
رخشنده : درخشان ، نورانی
ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن
رسا : بالغ ، بلند
رَسابانو : از نام های برگزیده
رَسادخت : از نام های برگزیده
رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
روژین : سرخ فام
روشنک : دختر دارا
روناک : روشنایی
رویا : خاطره های شیرین
ریواس : گیاهی با شاخه های سپید

                                                              تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ز
زادمهر : برآمده از روشنایی
زرافشان : افشاننده سیم و زر
زراندام : از نام های برگزیده
زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
زرستان : نام دختر ارجاسب
زرشام : نام دختری از خاندان جمشید
زرگیس : از نام های برگزیده
زرگیسو : از نام های برگزیده
زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
زرنگار : از نام های برگزیده
زری : منسوب به زر ، زر دار
زرین : طلایی
زرین بانو : از نام های برگزیده
زرین چهر : از نام های برگزیده
زرین چهر: : از نام های برگزیده
زُمرد : گوهر ، از سنگ های قیمتی
زیبا : خوبروی ، خوش چهره
زیبا دخت : از نام های برگزیده
زیباچهر : خوش رو
زیبارخ : از نام های برگزیده
زیباروی : از نام های برگزیده
زیبنده : شایسته ، سزاوار
زیور : آرایش ، پیرایه

                                                            تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ژ
ژاله : شبنم

ژیان چهر : از نام های برگزیده
ژیان دخت : از نام های برگزیده

                                                             تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

س
ساحل : از نام های برگزیده
سارا : از نام های برگزیده
ساغر : جام و پیمانه
سالمه : سالومه
سالومه : حساب سال و ماه
سامیار : از نام های برگزیده
ساویس : با ارزش ، گرانمایه
سایه : از نام های برگزیده
سپیتا : سفیدترین و پاکترین
سپیته : سپید و درخشان
سپیده : آغاز بامداد
ستاره : اختر ، کوکب

ستی : بانو ، خانم ، کلمه احترام
سداب : نام گیاهی است
سرور : شادمانی
سَروَر : رییس ، پیشوا
سمن : نام گلی است ، یاسمین
سمن چهر : از نام های برگزیده
سمن رخ : از نام های برگزیده
سمن روی : از نام های برگزیده
سمن ناز : نام دختر کورنگ
سمنبر : لطیف ، سفید و خوشبو
سمنزار : بوستان یاسمن
سمیرا : از نام های برگزیده
سنبل : نام گلی است
سهی : راست ، نام زن ایرج
سودابه : نام زن کیکاووس
سوزان : نام زن رامشگر تورانی
سوسن : نام گلی خوشبو
سوگل : از نام های برگزید
سوگند : از نام های برگزیده
سیما : روی ، چهره ، صورت
سیمبر : دارنده اندام سفید
سیمروی : سپید روی
سیمگون : نقره فام
سیمین : نقره فام ، سفید
سیمین چهر : سپید روی
سیمین دخت : ازنام های برگزیده
سیمین رخ : از نام های برگزیده
سیندخت : نام دختر مهراب پادشاه کابل

                 تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ش
شاد آفرید : از نام های برگزیده
شاداب : تر و تازه ، خرم ، نام سخن وری بوده است
شادبانو : از نام های برگزیده
شادپری : از نام های برگزیده
شاددل : از نام های برگزیده
شادروز : نیک روز ، خوشبخت
شادروی : از نام های برگزیده
شادکام : شادمان ، کامران ، کامروا

شادمان : خوش ، مسرور
شادمهر : از نام های برگزیده
شادی : سرور و شادمانی ، خوشی
شادی آور : از نام های برگزیده
شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط
شاه دخت : از نام های برگزیده
شاه رو : از نام های برگزیده
شایسته : با ارزش ، سزاوار
شب بو : نام گلی است
شبنم : ژاله
شراره : جرقه ، ریزش آتش
شرمین : از نام های برگزیده
شکربانو : از نام های برگزیده
شکرناز : از نام های برگزیده
شکفته : از نام های برگزیده
شکوفه : گل های رنگارنگ میوه ها
شکوه : بلندجایگاه، با عظمت
شگون : خجستگی ، با شانس
شنایا : همه چیز دان

شهربانو : نام زن رستم
شهرخ : از نام های برگزیده
شهردخت : از نام های برگزیده
شهرزاد : از نام های برگزیده
شهرناز : نام خواهر جمشید
شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی
شه رو : نام مادر برزویه پزشک
شه رود : نام زن سهراب ومادر یرزو
شه گل : از نام های برگزیده
شهلا : از نام های برگزیده
شهناز : از نام های برگزیده
شهنواز : از نام های برگزیده
شهین : از نام های برگزیده
شهین بانو : از نام های برگزیده
شورانگیز : از نام های برگزیده
شیدا : شیفته
شیدبانو : از نام های برگزیده
شیددخت : از نام های برگزیده
شیدرخ : از نام های برگزیده
شیرین : مزه شادکامی
شیرین گل : از نام های برگزیده
شیفته : عاشق ، مجنون
شیوا : رسا و بلند و کشیده

                    تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net  

غ
غنچه : از نام های برگزیده

                                                      تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ف
فایدیم : گل نیلوفر ، نام همسر داریوش دختر هوتن
فراتاگون : نام دختر آرتان برادر داریوش بزرگ
فرانک : نام مادر شاه فریدون
فرخ ناز : از نام های برگزیده
فرخنده : مبارک ، پرارج
فردخت : از نام های برگزیده
فرزان : از نام های برگزیده
فرزانه : گرامی ، ارجمند
فرسیما : از نام های برگزیده
فرشته : از نام های برگزیده
فرگون : مانند روشنایی
فرمهر : از نام های برگزیده
فرناز : از نام های برگزیده
فرنگیس : نام دختر افراسیاب زن سیاوش مادر شاه کیخسرو کیانی
فرنوش : از نام های برگزیده
فرنی : بسیار ، افزون و فروزان
فروردین : نخستین ماه هر سال

فروزان : نورانی ، شعله ور
فروزش : روشن

فروزنده : از نام های برگزیده
فروغ : روشنایی ، تابش
فروغبانو : از نام های برگزیده
فریبا : فریبنده
فریماه : از نام های برگزیده
فرین : نام یکی از دختران اشوزرتشت
فریناز : از نامهای برگزیده
فلامک : الماس گلی رنگ

فیروزه : نگین انگشتر

                                                            تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net
ک
کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه
کامدل : از نام های برگزیده
کامروا : خوشبخت ، خرسند
کاویش : پیمانه شیر
کبیتا : نوعی شیرینی
کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کشور : از نام های برگزیده
کشوربانو : از نام های برگزیده
کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است
کی بانو : از نام های برگزیده
کی دخت : از نام های برگزیده
کیارنگ : از نام های برگزیده
کیانا : طبیعت ، اهل هرچیز
کیان بانو : از نام های برگزیده
کیان دخت : از نام های برگزیده
کیسر : از نام های برگزیده
کیمیا : کمیاب
کیوان بانو : از نام های برگزیده
کیوانچهر : از نام های برگزیده
کیوان دخت : از نام های برگزیده
کیوانرخ : از نام های برگزیده
کیوان زاد : از نام های برگزیده

                                                          تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

گ
گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت

گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
گل آذین : طرز قرار گرفتن گلها بر روی ساقه یا شاخه
گل آرا : از نام های برگزیده
گل آسا : ز نام های برگزیده
گل آفرید : از نام های برگزیده
گل آگین : از نام های برگزیده
گل آور : از نام های برگزیده
گل آویز : از نام های برگزیده
گل آیین : از نام های برگزیده
گل افروز : از نام های برگزیده
گل افسر : از نام های برگزیده
گل افشان : از نام های برگزیده
گل اندام : نازک بدن

گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
گل بیز : کلاله گل بیدمشک
گل پر : گیاهی خوشبو
گل پری : از نام های برگزیده
گل پونه : نام گلی همانند نعنا
گل پیکر : از نام های برگزیده
گل تن : از نام های برگزیده
گل چین : از نام های برگزیده
گل خند : از نام های برگزیده
گل دخت : از نام های برگزیده
گل دوست : دوستار گل ، گل پسند
گل ربا : از نام های برگزیده
گل سان : از نام های برگزیده
گل سیما : از نام های برگزیده
گل شاد : از نام های برگزیده
گل فشان : از نام های برگزیده
گل گون : سرخ رنگ ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل ، به رنگ گل
گل نوش : از نام های برگزیده
گل وش : از نام های برگزیده
گلاب : از نام های برگزیده
گلاله : از نام های برگزیده
گلباد : از نام های برگزیده
گلباش : از نام های برگزیده
گلبان : از نام های برگزیده
گل بانو : بانویی همانند گل
گلبن : از نام های برگزیده
گلبهار : از نام های برگزیده
گلبو : از نام های برگزیده
گلپاد : از نام های برگزیده
گلچهر : از نام های برگزیده
گلچهره : زیبا ، دارای چهرهای چون گل
گلدسته : از نام های برگزیده

گلدیس : از نام های برگزیده
گلرخ : خوبرو ، خوشگل
گلرخسار : زیبا ، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل ، زیبا
گلریز : از نام های برگزیده
گلزاد : زاده ی گل
گلزار : گلستان ، محل رویش گل های فراوان
گلستان : از نام های برگزیده
گلشن : گلزار ، گلستان
گلشید : از نام های برگزیده
گلفام : از نام های برگزیده
گلنار : از نام های برگزیده
گلناز : گل انار
گلنام : از نام های برگزیده
گلنواز : از نام های برگزیده
گلی : از نام های برگزیده
گلی ناز : از نام های برگزیده
گهر : از نام های برگزیده
گهربانو : از نام های برگزیده
گهرچهر : از نام های برگزیده
گهردخت : از نام های برگزیده
گهرناز : از نام های برگزیده
گهرنگار : از نام های برگزیده
گوهر : با ارزش
گوهربانو : از نام های برگزیده
گوهرچهر : از نام های برگزیده
گوهردخت : از نام های برگزیده
گوهرزاد : از نام های برگزیده
گوهرسان : از نام های برگزیده
گوهرشاد : از نام های برگزیده
گوهرشید : از نام های برگزیده
گوهرفشان : از نام های برگزیده
گوهرناز : از نام های برگزیده
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار
گیسیا : از نام های برگزیده

 
ل
لادن : نام گلی است
لاله : نام گلی است
لاله رو : از نام های برگزیده
لاله گون : از نام های برگزیده
لاله وش : از نام های برگزیده
لبخند : احساس شادی بر لبان
لَچَک : دستمال سه گوش
لیو : خورشید ، آفتاب

    تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

م
مارال : از نامهای برگزیده
ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس
ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : از نام های برگزیده
ماه دیس : از نام های برگزیده
ماهرُخ : خوشگل ، زیبا
ماهرو : از نام های برگزیده
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مخمل : نوعی پارچه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید ، خبر شادی
مژگان : چشم پوش
مَشیانه : نام نخستین زن ( حوا )
منیژه : خواهر فرنگیس ، دختر افراسیاب
مه پیکر : از نام های برگزیده
مه سیما : ماه رو ، ماه رخ ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : از نام های برگزیده
مهر رخسار : از نام های برگزیده
مهرآگین : از نام های برگزیده
مهرآمیز : از نام های برگزیده
تاریخ : پنج شنبه 89/1/19 | 2:4 صبح | نویسنده : سایه روشن | نظر